ĐA NGÀNH

Một hình thức phổ biến của một công ty đa ngành là tập đoàn. Các tập đoàn là các công ty lớn được tạo thành từ các công ty độc lập hoạt động trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Nhiều tập đoàn là các công ty đa quốc gia và đa ngành. Mỗi một nhánh kinh doanh trong một tập đoàn hoạt động độc lập với các bộ phận kinh doanh khác, nhưng hoạt động của các công ty con sẽ đều được báo cáo cho quản lí cấp cao của công ty mẹ.

Đặc điểm QTNS Đa ngành
Lợi ích khi ứng dụng phần mềm CoffeeHR