Manage your Organization by location dynamically and intuitively

ORGANIZATION MANAGEMENT

A comprehensive picture of the enterprise's organizational structure
“1
I really like CoffeeHR's method of systematizing HR data and building an org chart directly from the job position. The management is comprehensive and simplified, especially when there is a change in personnel
Ms. Tran Thi Luu
HRM at Van Phong Electronics
Set up a smart org chart
  • Sơ đồ tổ chức phù hợp theo đặc trưng riêng từng Doanh nghiệp. 

  • Với cấu trúc thứ bậc đi theo từ vị trí cụ thể một cách khoa học, rõ ràng

  • Nhà quản trị theo dõi trực quan quy mô nhân sự 

  • Thêm, bớt vị trí mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian thiết kế sơ đồ lại từ đầu

Human resource management by job position

With CoffeeHR, Enterprises can model organizational structure according to groups and departments. 

At the same time, xDevelop a job description, competency framework, remuneration and assessment criteria for each position

And above all, simplifying administration empowers the HR department in supporting employees and building internal culture.

Strategic planning with staffing

Hệ thống phân tích thông minh của CoffeeHR giúp Nhà quản trị dễ dàng theo dõi dữ liệu về nhân sự như: quy mô nhân sự – công việc, hiệu suất – chất lượng của nhân sự và chi phí nhân sự. 

Nhờ đó việc hoạch định chiến lược nguồn lực hay kế hoạch đào tạo, tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn

Scroll to Top

Register for CoffeeHR

Please complete the information below. We will be in touch within 24 working hours.

Hotline

0973 060 459

Hanoi & Northern Area

Address: 2nd Floor, Dong Tower, Defense Academy Apartment, Nguyen Van Huyen Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi

City. Ho Chi Minh & Southern Area

Address: 3rd floor, 64 street, 8 CityLand Park Hills, Ward 10, Go Vap District, City. Ho Chi Minh

CONTACT FOR FREE CONSULTING COFFEEHR