Chặng đường hơn 10 năm phát triển và triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Liên tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển
2010
VESION 1.0

Hoàn thiện
giải pháp
CoreHRM và Payroll

2015
VESION 2.0

Hoàn thiện
giải pháp
HRM Tổng thể

2018
VESION 3.0

Phát triển các
phiên bản chuyên sâu
theo đặc thù ngành

2020
VESION 4.0

Cung cấp
Phần Mềm Nhân Sự
trên nền tảng Cloud

Di chuyển lên đầu