Giải pháp chuyên sâu cho lĩnh vực Xây dựng & BĐS

XÂY DỰNG & BĐS

Đặc thù ngành
  • Bất động sản và xây dựng luôn là hai ngành kinh tế cơ bản của bất cứ nền kinh tế nào. Đặc biệt những nền kinh tế đang phát triển với nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng như Việt Nam. Tốc độ đô thị hóa ngày một cao dẫn đến các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng được thành lập với tốc độ rất nhanh, mở rộng cả về quy mô các dự án lẫn số lượng các dự án.
  • Với tốc độ phát triển nhanh như vậy, các đơn vị bất động sản và xây dựng thường quản lý trong tay từ vài chục dự án đến hàng trăm dự án lớn nhỏ. Các dự án thường xuyên thay đổi về quy mô đầu tư, tính chất sở hữu và quản trị. Dẫn đến những bài toán nhân sự đặc thù như sau.
Bài toán nhân sự
  • Quản trị nhân sự theo dự án: Vì tính chất mang yếu tố đầu tư và xây dựng các trung tâm lợi nhuận riêng cho từng dự án bất động sản và xây dựng. Nhân sự cũng được quản trị theo từng dự án. Từ khung cơ chế lương đến khung đánh giá đều đặc thù theo từng dự án, dựa trên lợi nhuận của từng trung tâm kinh doanh, sản xuất (business unit).
  • Bài toán lương khoán của các dự án xây dựng đang trở thành bài toán nhức nhối của các đơn vị xây dựng. Làm sao để đảm bảo hiệu quả xây dựng, chất lượng nghiệm thu và tối ưu chi phí nhân lực cũng như tạo động lực cho đội ngũ hoàn thành dự án đang trở thành thách thức của bộ phận nhân sự các tập đoàn xây dựng.
  • Hệ thống chính sách quản lý đặc thù cho đối tượng kinh doanh bất động sản: quản lý lao động thường xuyên di chuyển giữa các dự án; chính sách lương thưởng đặc thù ngành bất động sản.
CoffeeHR giải quyết.
  • Hệ thống CoffeeHR cho phép thiết lập quản trị nhân sự theo từng dự án. Việc tách gộp, thay đổi, đóng mở các dự án diễn ra đơn giản trên hệ thống CoffeeHR. Các trung tâm kinh doanh được tích hợp với CoffeeHR để quản trị tính hiệu quả của nhân sự dựa trên các chỉ số kinh doanh, sản xuất của các Business Unit.
  • Hệ thống CoffeeHR phiên bản chuyên ngành Xây dựng cho phép các doanh nghiệp thiết các công cụ thiết lập định mức khoán cho các dự án xây dựng. quản lý lương khoán và thiết lập các công cụ tích hợp ghi nhận biên bản nghiệm thu các dự án để giải ngân.
  • Hệ thống cho phép thiết lập linh động các công cụ cho đối tượng nhân viên không có định tại 1 Dự án bằng chấm công GPS. Đặc biệt hệ thống linh động tính lương năng suất kinh doanh ngành bất động sản với những kinh nghiệm từ các đơn vị đầu ngành bất động sản (phân phối và phát triển bất động sản).
Quản trị nhân sự cho khối ngành Xây dựng & Bất động sản tại sao nên chọn CoffeeHR?
Di chuyển lên đầu